Article

React - łatwa i przyjemna obsługa formularzy

Naucz się jak łatwo można obsługiwać i walidować formularze z pomocą react-hook-form

React-hook-form to biblioteka, która znacząco upraszcza obsługę i walidację formularzy w React. Warto się nią zainteresować z uwagii na prostą składnię, świetną dokumentację oraz dobrą wydajność na tle innych bibliotek.

Przykładowa składnia:

import React from 'react'
import { useForm } from 'react-hook-form'

export default function App() {
 const { register, handleSubmit, watch, errors } = useForm()
 const onSubmit = data => { console.log(data) } // funkcja obsługująca formularz, np. wysłanie parametrów do API

 return (
  {/* "handleSubmit" wykona walidacje przed wywołaniem funkcji obsługjącej formularz "onSubmit" */}

  <form onSubmit={handleSubmit(onSubmit)}>
  {/* oznacz inputa z użyciem funkcji "register", inaczej biblioteka nie uwzględni pola*/}
   <input name="example" defaultValue="test" ref={register} />
   
   {/* opcjonalnie możesz dodać walidacje, np. pole jest wymagane lub musi spełaniać określone wyrażenie regularne */}
   <input name="exampleRequired" ref={register({ required: true })} />
   {/* błędy walidacji umieszczone będą w obiekcie errors */}
   {errors.exampleRequired && <span>This field is required</span>}
   
   <input type="submit" />
  </form>
 )
}
Copyright © 2018 - 2024 FULLSTAK Sp. z o.o.